Σας ενημερώνουμε ότι τα ΚΞΓ KOSMOS θα παραμείνουν κλειστά για τις καλοκαιρινές διακοπές από την

Δευτέρα 10/07/17 μέχρι την Παρασκευή 28/07/17.

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!

EDI

EDI ESOL ΙNTERNATIONAL LEVEL 1 και 2
Tο EDI (EducationDevelopmentInternational) είναι ένας πρωτοπόρος διεθνής φορέας πιστοποίησης που δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση του Κέντρου Εξετάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCI) και του επιφανούς οργανισμού αξιολόγησης μέσω διαδικτύου GOAL. Οι πιστοποιήσεις EDI ESOL International (προηγούμενος τίτλος τους JET SET ) απευθύνονται σε υποψηφίους που δεν έχουν τα Αγγλικά ως μητρική γλώσσα και οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά Αγγλομάθειας υψηλής ποιότητας.
Κάθε επίπεδο EDIESOL International αποτελείται από τρία υποχρεωτικά μέρη (Reading, Listening & Writing) και ένα προαιρετικό (Speaking). Η κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου (Reading & Listening) ελέγχεται μέσω ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής και τύπου Σωστό / Λάθος. Η παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) περιλαμβάνει ένα συνδυασμό ανοιχτών υποκειμενικών ερωτημάτων που απαιτούν σύντομες ή/και πιο μακροσκελείς απαντήσεις. Η βαθμολόγηση γίνεται από εξεταστή του EDI.
Τα προφορικά (Speaking) αξιολογούνται πρώτον από τους OralExaminers και τελικά από τους εξεταστές του EDI.
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την αντιστοιχία των επιπέδων με αυτά του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEF) για τις Ξένες Γλώσσες:

ΕΠΙΠΕΔΑ EDI Certificates in ESOL International Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας
EDI Level 2 Certificate in ESOL International C1 Επίπεδο Πολύ Καλής Γνώσης
EDI Level 1 Certificate in ESOL International B2 Επίπεδο Καλής Γνώσης
EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) B1 Επίπεδο Μέτριας Γνώσης
EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 2) A2 Επίπεδο Βασικής Γνώσης
EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 1) A1 Επίπεδο Στοιχειώδους γνώσης

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων με βάση το 50%.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
75% - 100% ΔΙΑΚΡΙΣΗ Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο
Μετάβαση στο μεθεπόμενο επίπεδο*
60 - 74% ΚΑΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο
50 - 59% ΒΑΣΗ Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο
< 50% ΚΑΤΩ ΑΠ0 ΤΗ ΒΑΣΗ Απαιτείται επιπλέον μελέτη και επανεξέταση
*Στη διακριτική ευχέρεια του καθηγητή

Η συνολική βαθμολογία βγαίνει από το μέσο όρο των τριών υποχρεωτικών εξεταζόμενων δεξιοτήτων (Listening, Reading & Writing) που συμψηφίζονται και των οποίων τα επιμέρους ποσοστά αναγράφονται στο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγείται σε όσους βρίσκονται από τη βάση (50%) και πάνω.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ :
• Ο φορέας EDI παρέχει πιστοποιήσεις διεθνώς μέσω ενός δικτύου 4.000 και άνω εγγεγραμμένων κέντρων σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως. 
• Αναγνωρίζεται από Πανεπιστήμια, υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, επαγγελματικούς φορείς και εργοδότες σε παγκόσμιο επίπεδο.
• Όλο το τεστ έχει τη μορφή πολλαπλής επιλογής, κάνοντας το πιο εύκολο από άλλες εξετάσεις που περιέχουν συμπλήρωση ανοιχτών ερωτήσεων.
• Οι υποψήφιοι σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό έντυπο απαντήσεων πολλαπλών επιλογών το οποίο βαθμολογείται ηλεκτρονικά. Αυτό εξασφαλίζει μια αντικειμενική αξιολόγηση και μια 100% αξιόπιστη και ακριβής ηλεκτρονική βαθμολόγηση χάρη στη χρήση OMR (OpticalMarkReader).
• Το speaking είναι προαιρετικό και δεν συμψηφίζεται για την τελική βαθμολογία.
• Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν αναλυτικά τα αποτελέσματά τους σε έντυπη μορφή το οποίο τους επιτρέπει να γνωρίζουν τα δυνατά και λιγότερο δυνατά σημεία τους, σε περίπτωση αποτυχίας.
• Η ημερομηνία εξέτασης για το EDI είναι τον Μάιο και Δεκέμβριο, αλλά και όποια άλλη ημερομηνία ζητηθεί με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον δέκα υποψήφιοι.

Εξεταστικοί Φορείς

Βritishcouncil
EDI
HAU
MSU
ΚΠγ
NOCN